Chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai

Chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai

Cần huy động tốt các nguồn lực trong phòng, chống thiên tai

Cần huy động tốt các nguồn lực trong phòng, chống thiên tai

Đoàn công tác của Bộ Tài chính làm việc với UBND tỉnh về công tác, phòng chống thiên tai năm 2019

Đoàn công tác của Bộ Tài chính làm việc với UBND tỉnh về công tác, phòng chống thiên tai năm 2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 7-11/10/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 7-11/10/2019

Việt-Nhật chia sẻ các giải pháp, công nghệ giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Việt-Nhật chia sẻ các giải pháp, công nghệ giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Kế hoạch hành động phòng, chống thiên tai

Kế hoạch hành động phòng, chống thiên tai

Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với BĐKH