Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định về quá cảnh hải quan ASEAN

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định về quá cảnh hải quan ASEAN

Triển khai kết luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 37

Triển khai kết luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 37

Hoàn thiện chính sách nội luật hóa cam kết về quá cảnh hải quan ASEAN

Hoàn thiện chính sách nội luật hóa cam kết về quá cảnh hải quan ASEAN

Áp dụng thí điểm quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan asean

Áp dụng thí điểm quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan asean

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Bộ trưởng Tài chính: 'Ma túy vào Việt Nam nhiều không vì hải quan dễ'

Bộ trưởng Tài chính: 'Ma túy vào Việt Nam nhiều không vì hải quan dễ'

Cần thí điểm, với bước đi thận trọng đối với hàng hóa quá cảnh

Cần thí điểm, với bước đi thận trọng đối với hàng hóa quá cảnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hiện đại hóa hải quan với hàng hóa quá cảnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hiện đại hóa hải quan với hàng hóa quá cảnh

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ trưởng Tài chính: Thủ tục hải quan không 'dễ dãi', ma túy vào qua nhiều đường

Bộ trưởng Tài chính: Thủ tục hải quan không 'dễ dãi', ma túy vào qua nhiều đường

'Nội lực hóa' khi thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan

'Nội lực hóa' khi thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Bộ luật Lao động và nhiều nội dung quan trọng khác