Bình Định chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức năm 2018

Bình Định chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức năm 2018

Sóc Trăng sắp xếp tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Sóc Trăng sắp xếp tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Bình Thuận thực hiện mạnh mẽ việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Một số kết quả triển khai thực hiện tinh gọn bộ máy ở Tuyên Quang

Một số kết quả triển khai thực hiện tinh gọn bộ máy ở Tuyên Quang

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Thái Bình

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Thái Bình

Quảng Bình thí điểm tổ chức khảo sát nhân sự dự kiến bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử

Quảng Bình thí điểm tổ chức khảo sát nhân sự dự kiến bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử

'Hội quán'- Mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đồng Tháp

'Hội quán'- Mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đồng Tháp

Hiệu quả cuộc vận động 'Nghĩa tình đồng chí' của Đảng bộ huyện Châu Thành (Đồng Tháp)

Hiệu quả cuộc vận động 'Nghĩa tình đồng chí' của Đảng bộ huyện Châu Thành (Đồng Tháp)

Tỉnh ủy Vĩnh Long cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ