Những danh tướng triều Trần thương lính như con

Những danh tướng triều Trần thương lính như con

Thời Trần ở nước ta có rất nhiều vị tướng tài, trong đó có những vị thương quân lính như con, nên đánh đâu...