Sửa đổi điều kiện kinh doanh homestay để phục vụ du khách tốt hơn

Sửa đổi điều kiện kinh doanh homestay để phục vụ du khách tốt hơn

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018

Thực hiện hiệu quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại Long An

Thực hiện hiệu quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại Long An

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Sửa Luật Chứng khoán, điều kiện phát hành cao hơn

Sửa Luật Chứng khoán, điều kiện phát hành cao hơn

Bổ sung quy định hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư

Bổ sung quy định hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư

Tăng cường giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng

Tăng cường giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng

Kết quả bước đầu sắp xếp tổ chức bộ máy ở Kiên Giang

Kết quả bước đầu sắp xếp tổ chức bộ máy ở Kiên Giang

Khó kiểm soát hành vi thanh toán 'chui' qua POS, QR Code

Khó kiểm soát hành vi thanh toán 'chui' qua POS, QR Code

Khó kiểm soát hành vi thanh toán 'chui' qua POS, QR Code

Khó kiểm soát hành vi thanh toán 'chui' qua POS, QR Code

Bộ Y tế phối hợp FPT xây dựng mô hình Chăm sóc sức khỏe thông minh, Bệnh viện thông minh

Bộ Y tế phối hợp FPT xây dựng mô hình Chăm sóc sức khỏe thông minh, Bệnh viện thông minh

Đối tượng cướp giật tài sản du khách nước ngoài lĩnh án 4 năm tù

Đối tượng cướp giật tài sản du khách nước ngoài lĩnh án 4 năm tù

Đối tượng cướp giật tài sản du khách nước ngoài lĩnh án 4 năm tù

Đối tượng cướp giật tài sản du khách nước ngoài lĩnh án 4 năm tù

Chấn chỉnh công tác báo cáo thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Chấn chỉnh công tác báo cáo thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Đối tượng nào được xét hưởng BHXH 1 lần?

Đối tượng nào được xét hưởng BHXH 1 lần?

Người làm việc phòng chống thiên tai

Người làm việc phòng chống thiên tai