Tự ý truyền dịch bù nước tại nhà phải trả giá bằng mạng sống

Tự ý truyền dịch bù nước tại nhà phải trả giá bằng mạng sống

Trong mùa hè người dân thường mất nước cơ thể nên hay tự ý truyền dịch bù nước tại nhà. Việc tiêm, truyền...