Chuyện kỳ lạ về giếng cổ, nhiều người cúng lễ ở TP.HCM

Chuyện kỳ lạ về giếng cổ, nhiều người cúng lễ ở TP.HCM

Giếng nằm sát đường đi. Cấu trúc xây dựng giếng còn mới. Nhưng theo người dân nơi đây giếng đã hiện diện...