Hải Phòng: Hàng trăm cột đèn xuống cấp dễ gãy đổ trong mưa bão

Hải Phòng: Hàng trăm cột đèn xuống cấp dễ gãy đổ trong mưa bão

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông Nam Cầu Bính

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông Nam Cầu Bính

Hải Phòng: Khởi công xây dựng nút giao thông Nam cầu Bính

Hải Phòng: Khởi công xây dựng nút giao thông Nam cầu Bính

Hải Phòng: Khởi công nút giao Nam cầu Bính với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công nút giao Nam cầu Bính với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công nút giao thông cầu Bính trị giá gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công nút giao thông cầu Bính trị giá gần 1.500 tỷ đồng

Khởi công nút giao thông 3 tầng đầu tiên tại Hải Phòng

Khởi công nút giao thông 3 tầng đầu tiên tại Hải Phòng

Hải Phòng xây dựng nút giao thông gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng xây dựng nút giao thông gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng xây dựng nút giao thông gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng xây dựng nút giao thông gần 1.500 tỷ đồng

Khởi công Nút giao thông Nam Cầu Bính với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng

Khởi công Nút giao thông Nam Cầu Bính với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng xây nút giao thông gần 1.500 tỷ đồng

Hải Phòng xây nút giao thông gần 1.500 tỷ đồng

Bổ sung quy hoạch xây dựng nút giao Nam cầu Bính

Bổ sung quy hoạch xây dựng nút giao Nam cầu Bính