Chăm bón cây lạc bằng phân đa yếu tố Văn Điển

Chăm bón cây lạc bằng phân đa yếu tố Văn Điển

Lạc là cây công nghiệp ngắn ngày, thích hợp trên các loại đất cao thoát nước có thành phần cơ giới nhẹ, như...