Ký ức nghĩa tình của người cựu chiến binh XôViết

Ký ức nghĩa tình của người cựu chiến binh XôViết

Nhà Xuất bản Công an nhân dân chuẩn bị ra mắt bạn đọc quyển 2, tập hồi ức 'Việt Nam không thể nào quên', do...