Không để tụt hậu!

Giữ vững đạo đức nghề báo

Đặt mình trong thời cuộc!

Tiếp sức cho nền kinh tế

Gần dân để đổi mới tốt hơn

Nhiệm vụ không có điểm dừng!

Phải giữ được hồn cốt lễ hội!

Nâng chất lượng dân số để phát triển đất nước

Khẳng định hiệu quả đổi mới

Ánh sáng từ 'đốm lửa nhỏ'

Sự thay đổi tích cực