Xây dựng văn hóa học đường

Tạo bước chuyển biến lớn về chất

Thước đo 'phục vụ dân' phải tốt hơn

Cần tư duy phát triển mới

Không để tụt hậu!

Giữ vững đạo đức nghề báo

Đặt mình trong thời cuộc!

Tiếp sức cho nền kinh tế

Gần dân để đổi mới tốt hơn