Từ những trang kinh: Hạng người ra khỏi nước

Từ những trang kinh: Hạng người ra khỏi nước

'Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng Lâm vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với...
Cách đối trị sợ hãi theo quan điểm Phật giáo

Cách đối trị sợ hãi theo quan điểm Phật giáo

Cách đối trị sợ hãi theo quan điểm Phật giáo

Cách đối trị sợ hãi theo quan điểm Phật giáo

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Thực tập hạnh từ bi & lắng nghe

Thực tập hạnh từ bi & lắng nghe

Tìm hiểu pháp ấn của đạo Phật: Vô ngã

Tìm hiểu pháp ấn của đạo Phật: Vô ngã

Quán Âm hay Quan Âm

Quán Âm hay Quan Âm

Đức Phật phá tất cả chấp đểGiúp chúng sinh chứng đạt vô ngã

Đức Phật phá tất cả chấp đểGiúp chúng sinh chứng đạt vô ngã

Giữ tâm kiên định giữa xô bồ cuộc sống

Giữ tâm kiên định giữa xô bồ cuộc sống

Buông bỏ chấp thủ tự ngã để an vui lâu dài

Buông bỏ chấp thủ tự ngã để an vui lâu dài

Chớ để tự mình phát tán cơn ho

Chớ để tự mình phát tán cơn ho

Hiểu đúng 'chữ khổ' trong Phật giáo

Hiểu đúng 'chữ khổ' trong Phật giáo

Khái niệm pháp (dharma) trong Phật giáo

Khái niệm pháp (dharma) trong Phật giáo