Quảng Trị: Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 36 bộ hài cốt liệt sỹ

Quảng Trị: Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 36 bộ hài cốt liệt sỹ

Tạm dừng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực Dốc Miếu do trời mưa

Tạm dừng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực Dốc Miếu do trời mưa

Tạm dừng việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Nông trường Dốc Miếu

Tạm dừng việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Nông trường Dốc Miếu

Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở khu vực Nông trường Dốc Miếu

Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở khu vực Nông trường Dốc Miếu

Quảng Trị: Cất bốc, quy tập 37 bộ hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Cất bốc, quy tập 37 bộ hài cốt liệt sĩ

Xác minh thông tin ban đầu của 37 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Quảng Trị

Xác minh thông tin ban đầu của 37 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Quảng Trị

Phát hiện và cất bốc 34 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Phát hiện và cất bốc 34 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Cất bốc 33 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên-Dốc Miếu

Cất bốc 33 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên-Dốc Miếu

Quy tập 33 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật còn nguyên vẹn

Quy tập 33 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật còn nguyên vẹn

Cất bốc 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Cất bốc, quy tập 33 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực Nông trường Dốc Miếu, Quảng Trị

Cất bốc, quy tập 33 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực Nông trường Dốc Miếu, Quảng Trị

Quảng Trị: Tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ

Phát hiện và cất bốc 14 hài cốt liệt sĩ tại Dốc Miếu, Gio Linh, Quảng Trị

Phát hiện và cất bốc 14 hài cốt liệt sĩ tại Dốc Miếu, Gio Linh, Quảng Trị

Phát hiện 11 bộ hài cốt liệt sĩ ở Dốc Miếu

Phát hiện 11 bộ hài cốt liệt sĩ ở Dốc Miếu

Phát hiện 14 hài cốt liệt sỹ còn khá nguyên vẹn cùng các di vật

Phát hiện 14 hài cốt liệt sỹ còn khá nguyên vẹn cùng các di vật

Phát hiện, cất bốc 11 bộ hài cốt liệt sĩ ở Nông trường Dốc Miếu

Phát hiện, cất bốc 11 bộ hài cốt liệt sĩ ở Nông trường Dốc Miếu

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'