Hiệu quả từ chương trình kết nghĩa, đỡ đầu

Hiệu quả từ chương trình kết nghĩa, đỡ đầu

Chương trình kết nghĩa, đỡ đầu đồn Biên phòng của các địa phương và doanh nghiệp thực hiện từ năm 2008 được...