Nông dân Quảng Ngãi thiệt hại hàng tỷ đồng vì keo chết hàng loạt

Nông dân Quảng Ngãi thiệt hại hàng tỷ đồng vì keo chết hàng loạt

Nông dân ở Quảng Ngãi thiệt hại hàng tỷ đồng vì keo chết hàng loạt do khô hạn lâu ngày, nhiều người phải...