Nhờ vốn vay ưu đãi, Lạng Sơn giảm 3% hộ nghèo/năm

Sau 15 năm hoạt động, các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên...