Sophia, 'công dân' robot đầu tiên trên thế giới

Sophia, 'công dân' robot đầu tiên trên thế giới

Sophia, 'công dân' robot đầu tiên trên thế giới

Sophia, 'công dân' robot đầu tiên trên thế giới

Khi robot được cấp quyền công dân

Khi robot được cấp quyền công dân

Tranh cãi về robot được cấp quyền công dân

Tranh cãi về robot được cấp quyền công dân

Saudi Arabia trao quyền công dân cho robot

Saudi Arabia trao quyền công dân cho robot

Dư luận dậy sóng sau quyết định cấp quyền công dân cho robot Sophia

Dư luận dậy sóng sau quyết định cấp quyền công dân cho robot Sophia

Saudi Arabia - quốc gia đầu tiên trao quyền công dân cho robot

Saudi Arabia - quốc gia đầu tiên trao quyền công dân cho robot

Saudi Arabia - quốc gia đầu tiên trao quyền công dân cho robot

Saudi Arabia - quốc gia đầu tiên trao quyền công dân cho robot