COP24 cam kết 'làm sống lại' thỏa thuận Paris

COP24 cam kết 'làm sống lại' thỏa thuận Paris

Nỗ lực vì một hành tinh xanh

Nỗ lực vì một hành tinh xanh

COP24 đạt đồng thuận, nhưng thiếu tham vọng

COP24 đạt đồng thuận, nhưng thiếu tham vọng

Toàn cầu hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Toàn cầu hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Các nước thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Các nước thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Bước tiến dài trong ứng phó biến đổi khí hậu

Bước tiến dài trong ứng phó biến đổi khí hậu

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Gần 200 nước đạt đột phá về vấn đề khí hậu

Gần 200 quốc gia nhất trí nguyên tắc của thỏa thuận khí hậu toàn cầu

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

LHQ: Chúng ta là thế hệ cuối cùng có thể ngăn chặn biến đổi khí hậu