UNESCO triển khai hệ thống theo dõi lũ lụt và hạn hán ở Zimbabwe

UNESCO triển khai hệ thống theo dõi lũ lụt và hạn hán ở Zimbabwe

Một hệ thống thí điểm về phòng chống lũ lụt và hạn hán (ZFDM) nhằm quản lý các rủi ro về lũ lụt và hạn hán...