Phát huy sức mạnh 'thế trận lòng dân'

Phát huy sức mạnh 'thế trận lòng dân'

90 năm qua, với quan điểm xuyên suốt 'Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng', dân vận luôn là bộ...