Người cán bộ Mặt trận năng nổ

Người cán bộ Mặt trận năng nổ

Bán đất trái thẩm quyền, 4 cán bộ xã bị khởi tố

Bán đất trái thẩm quyền, 4 cán bộ xã bị khởi tố

Khởi tố 4 cán bộ xã bán đất trái thẩm quyền

Bán đất vô tội vạ, 4 cán bộ xã bị khởi tố

Bán đất vô tội vạ, 4 cán bộ xã bị khởi tố

Khởi tố 4 cán bộ về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ

Khởi tố 4 cán bộ về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ

Khởi tố 4 cán bộ xã bán đất trái thẩm quyền

Khởi tố 4 cán bộ xã bán đất trái thẩm quyền

Nghệ An: Khởi tố 4 cán bộ, công chức xã vì bán đất trái thẩm quyền