Ở đâu dân cần ở đó có Mặt trận

Ở đâu dân cần ở đó có Mặt trận

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hướng tới là tiếp...
Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Samsung Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Samsung Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Tạo động lực mới

Tạo động lực mới

Xây dựng trên 1.000 nhà Đại đoàn kết trong nhiệm kỳ mới

Xây dựng trên 1.000 nhà Đại đoàn kết trong nhiệm kỳ mới

Đại hội Mặt trận phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành để tạo nên thành công của Đại hội