Nữ tạp vụ lừa chạy việc chiếm 800 triệu đồng

Nữ tạp vụ lừa chạy việc chiếm 800 triệu đồng

Là nhân viên tạp vụ nhưng Hòa 'nổ' là trợ lý tổng giám đốc 1 tập đoàn hứa xin việc vào doanh nghiệp quân đội.