'Vùng tối' Tam quốc diễn nghĩa - Quan Độ và những bí mật trong màn trướng

'Vùng tối' Tam quốc diễn nghĩa - Quan Độ và những bí mật trong màn trướng

Hé lộ nhân vật tử tế nhất với Gia Cát Lượng thời Tam Quốc

Hé lộ nhân vật tử tế nhất với Gia Cát Lượng thời Tam Quốc

Hé lộ động cơ thực sự khiến Gia Cát Lượng đi theo Lưu Bị

Hé lộ động cơ thực sự khiến Gia Cát Lượng đi theo Lưu Bị

Douban 'Phượng Dịch': Nữ chính không thích hợp với nhân vật, trang phục rẻ tiền, cốt truyện vẫn theo motip cũ

Douban 'Phượng Dịch': Nữ chính không thích hợp với nhân vật, trang phục rẻ tiền, cốt truyện vẫn theo motip cũ

Võ tướng hẩm hiu nhất Tam Quốc: Từng làm Tào - Tôn - Lưu nể phục

Võ tướng hẩm hiu nhất Tam Quốc: Từng làm Tào - Tôn - Lưu nể phục

Võ tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc chết thảm vì 1 câu nói của Lưu Bị

Võ tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc chết thảm vì 1 câu nói của Lưu Bị

Võ tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc chết thảm vì 1 câu nói của Lưu Bị

Võ tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc chết thảm vì 1 câu nói của Lưu Bị

Lưu Bị và Tào Tháo cùng nhìn ra 2 mầm họa nhưng bất lực?

Lưu Bị và Tào Tháo cùng nhìn ra 2 mầm họa nhưng bất lực?

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo Trúng kế trá hàng suýt mất mạng và cái kết bất ngờ

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo Trúng kế trá hàng suýt mất mạng và cái kết bất ngờ

Nếu nghe lời người này, Táo Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Nếu nghe lời người này, Táo Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Đệ nhất mưu sĩ thời Tam Quốc: Giỏi hơn Gia Cát Lượng và Quách Gia

Đệ nhất mưu sĩ thời Tam Quốc: Giỏi hơn Gia Cát Lượng và Quách Gia

Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… Hai lần được trời giúp

Tào Tháo lập nên đại nghiệp nhờ… Hai lần được trời giúp

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

Bàng Thống tự tìm đến cái chết vì Gia Cát Lượng?

Bàng Thống tự tìm đến cái chết vì Gia Cát Lượng?

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

'Ba tấc lưỡi' của Gia Cát Lượng đã làm khổ Chu Du và Tôn Quyền ra sao?

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời người này, Tào Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời người này, Tào Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời người này, Tào Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời người này, Tào Tháo đã không thất bại thảm hại trận Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Coi nhau là đối thủ nhưng Khổng Minh chết, Tư Mã Ý đã làm 1 việc khiến hậu thế kính nể

Tam quốc diễn nghĩa: Coi nhau là đối thủ nhưng Khổng Minh chết, Tư Mã Ý đã làm 1 việc khiến hậu thế kính nể

Vương Âu: Từ cô gái thông minh đến mỹ nhân lòng dạ rắn rết

Vương Âu: Từ cô gái thông minh đến mỹ nhân lòng dạ rắn rết

Vì sao Tuân Úc lại bỏ Lưu Bị theo Tào Tháo?

Vì sao Tuân Úc lại bỏ Lưu Bị theo Tào Tháo?

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải 'tam cố thảo lư', đây mới là nguyên nhân chính khiến Gia Cát Lượng theo Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải 'tam cố thảo lư', đây mới là nguyên nhân chính khiến Gia Cát Lượng theo Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu những nhân vật này không mất sớm, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu những nhân vật này không mất sớm, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác