Chung một ước mơ…

Chung một ước mơ…

Ở vùng biên giới Gia Lai, gần 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào dân tộc thiểu số (có...