Xung đột hạ nhiệt, nội bộ bất đồng

Xung đột hạ nhiệt, nội bộ bất đồng

Cuộc xung đột giữa phong trào Hamas ở Dải Gaza (Palestine) với Israel trong thời gian qua gia tăng một cách...