Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi,...
Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở Trung ương và địa phương

Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở Trung ương và địa phương

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến về Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến về Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Nhìn từ thực tiễn kỹ thuật 'một văn bản sửa nhiều văn bản'

Kiểm soát quyền lực Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

Kiểm soát quyền lực Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

Sửa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Sửa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Không bắt buộc trình văn bản hướng dẫn kèm với hồ sơ dự án luật, pháp lệnh

Không bắt buộc trình văn bản hướng dẫn kèm với hồ sơ dự án luật, pháp lệnh

Nhiều ý kiến về trách nhiệm chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

Nhiều ý kiến về trách nhiệm chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

Không tán thành 'đổi vai' chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết

Không tán thành 'đổi vai' chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết