11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Từ 1/1/2021, 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực gồm: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Bộ luật Lao động; Luật Đầu...
Làm thế nào để Luật Thanh niên 2020 sớm đi vào cuộc sống?

Làm thế nào để Luật Thanh niên 2020 sớm đi vào cuộc sống?

Đề xuất lập Bộ Thanh niên: Từ 'nỗi khổ' của Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn đến ba nguyên tắc cho tương lai

Đề xuất lập Bộ Thanh niên: Từ 'nỗi khổ' của Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn đến ba nguyên tắc cho tương lai

Đoàn Thanh niên nuôi dưỡng hoài bão, phẩm chất, trí tuệ tuổi trẻ Việt

Đoàn Thanh niên nuôi dưỡng hoài bão, phẩm chất, trí tuệ tuổi trẻ Việt

Đề nghị tăng độ tuổi của thanh niên lên đến 35 tuổi

Đề nghị tăng độ tuổi của thanh niên lên đến 35 tuổi

Hoàn thiện hệ thống chính sách, phát huy vai trò của thanh niên trong hội nhập quốc tế

Hoàn thiện hệ thống chính sách, phát huy vai trò của thanh niên trong hội nhập quốc tế

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong Luật Thanh niên (sửa đổi)

Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi: 'Đòi hỏi' quyền lợi nhiều hơn nghĩa vụ?

Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi: 'Đòi hỏi' quyền lợi nhiều hơn nghĩa vụ?

Đổi mới chính sách, pháp luật để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển

Đổi mới chính sách, pháp luật để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển

Cần có điều kiện bảo đảm để thanh niên thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình

Cần có điều kiện bảo đảm để thanh niên thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình

TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

Luật Thanh niên (sửa đổi) theo hướng tạo điều kiện để giới trẻ phát huy hết sức sáng tạo

Luật Thanh niên (sửa đổi) theo hướng tạo điều kiện để giới trẻ phát huy hết sức sáng tạo