Hơn 58.700 tỷ đồng 'nợ thuế ảo, không có khả năng thu vào ngân sách'

Hơn 58.700 tỷ đồng 'nợ thuế ảo, không có khả năng thu vào ngân sách'

42.990 tỷ đồng tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách

42.990 tỷ đồng tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách

Quốc hội nghe báo cáo về dự thảo nghị quyết xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp

Quốc hội nghe báo cáo về dự thảo nghị quyết xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp

Xác định tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay đối với các giao dịch liên kết

Xác định tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay đối với các giao dịch liên kết

Xóa nợ thuế góp phần làm lành mạnh và minh bạch tài chính

Xóa nợ thuế góp phần làm lành mạnh và minh bạch tài chính

Một số quy định mới về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và hải quan

Một số quy định mới về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và hải quan

Các trường hợp nào được xóa nợ tiền thuế?

Các trường hợp nào được xóa nợ tiền thuế?

Sửa luật thuế hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Sửa luật thuế hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế

Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế

Gỡ nút thắt cho ngành Thuế

Gỡ nút thắt cho ngành Thuế

Sẽ sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh

Sẽ sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh