Đề nghị sửa luật liên quan đến CPTPP

Đề nghị sửa luật liên quan đến CPTPP

Chính phủ muốn trình luật về PPP trong 2019

Chính phủ muốn trình luật về PPP trong 2019

Nên có cách tiếp cận khác về PPP

Nên có cách tiếp cận khác về PPP

Chỉnh cơ chế PPP để đón dòng vốn nước ngoài

Chỉnh cơ chế PPP để đón dòng vốn nước ngoài

Cộng đồng doanh nghiệp mong sớm có Luật PPP

Cộng đồng doanh nghiệp mong sớm có Luật PPP

Báo Đấu thầu số 234 ra ngày 6/12/2018

Báo Đấu thầu số 234 ra ngày 6/12/2018

Việt Nam không có dự án PPP nào chuẩn theo quy định?

Việt Nam không có dự án PPP nào chuẩn theo quy định?

Đầu tư PPP: Doanh nghiệp ngoại muốn Việt Nam chịu một phần rủi ro về ngoại hối

Đầu tư PPP: Doanh nghiệp ngoại muốn Việt Nam chịu một phần rủi ro về ngoại hối

Việt Nam không có các dự án PPP thật sự?

Việt Nam không có các dự án PPP thật sự?

Vốn tư nhân mới đáp ứng được 10% nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng

Vốn tư nhân mới đáp ứng được 10% nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng

Huy động nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Huy động nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Ra mắt nhóm Công tác cơ sở hạ tầng (IWG)

Ra mắt nhóm Công tác cơ sở hạ tầng (IWG)

Cần cơ chế đặc thù trong thu hút đầu tư PPP

Cần cơ chế đặc thù trong thu hút đầu tư PPP

Cần luật hóa quy định về bảo lãnh dự án PPP

Cần luật hóa quy định về bảo lãnh dự án PPP

Cần đạo luật riêng cho BT

Cần đạo luật riêng cho BT

Ban hành Luật, liệu có thể gỡ rối cho đầu tư PPP?

Ban hành Luật, liệu có thể gỡ rối cho đầu tư PPP?

Chia rẻ rủi ro giữa Nhà nước và tư nhân trong dự án PPP

Tính pháp lý của hợp đồng PPP

Tính pháp lý của hợp đồng PPP

Luật PPP: Tại sao không ?

Luật PPP: Tại sao không ?