Đã cấp hơn 1.000 giấy phép về an toàn bức xạ và hạt nhân

Đã cấp hơn 1.000 giấy phép về an toàn bức xạ và hạt nhân

Theo Cục An toàn bức xạ hạt nhân, tính đến hết năm 2020, Cục đã cấp 1051 giấy phép; 856 chứng chỉ nhân viên...
Điều kiện sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ

Điều kiện sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ

Đẩy mạnh ứng dụng an toàn bức xạ phòng chống dịch COVID-19

Đẩy mạnh ứng dụng an toàn bức xạ phòng chống dịch COVID-19

Đẩy mạnh ứng dụng an toàn bức xạ trong y tế

Đẩy mạnh ứng dụng an toàn bức xạ trong y tế

Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, đẩy mạnh ứng dụng vì hòa bình, phát triển

Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, đẩy mạnh ứng dụng vì hòa bình, phát triển

Tăng cường quản lý về phóng xạ, bức xạ

Tăng cường quản lý về phóng xạ, bức xạ

Đề nghị địa phương không phản đối điện than: Đầy đủ là...

Đề nghị địa phương không phản đối điện than: Đầy đủ là...

Nhiều ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Nhiều ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Bổ sung các qui định về truy xuất nguồn gốc khoáng sản

Bổ sung các qui định về truy xuất nguồn gốc khoáng sản

Tăng cường quản lý sản xuất và sử dụng hóa chất

Tăng cường quản lý sản xuất và sử dụng hóa chất

Những nội dung mới của Luật Đầu tư (sửa đổi)

Những nội dung mới của Luật Đầu tư (sửa đổi)