Đề nghị giữ nguồn thu kinh phí công đoàn 2%

Đề nghị giữ nguồn thu kinh phí công đoàn 2%

Việc giữ lại nguồn thu kinh phí công đoàn 2% nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động, tạo sự gắn kết lâu...
Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới

Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới

Hội nghị - hội thảo

Kinh phí công đoàn phần lớn dành để chăm lo phúc lợi cho người lao động

Kinh phí công đoàn phần lớn dành để chăm lo phúc lợi cho người lao động

Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn trong bối cảnh mới

Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn trong bối cảnh mới

Pháp luật Việt Nam được xây dựng theo hướng tiếp cận dựa trên quyền con người

Pháp luật Việt Nam được xây dựng theo hướng tiếp cận dựa trên quyền con người

Nâng cao hiểu biết pháp luật cho người lao động

Nâng cao hiểu biết pháp luật cho người lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 1.000 - 2.000 tỉ đồng xây dựng thiết chế Công đoàn

Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 1.000 - 2.000 tỉ đồng xây dựng thiết chế Công đoàn

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98