Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác...
Giám sát và phản biện xã hội - những vấn đề từ thực tế: Đối diện những vấn đề nóng

Giám sát và phản biện xã hội - những vấn đề từ thực tế: Đối diện những vấn đề nóng

Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp sẽ do UBND tỉnh quyết định

Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp sẽ do UBND tỉnh quyết định

Giám sát và phản biện xã hội - những vấn đề từ thực tế

Giám sát và phản biện xã hội - những vấn đề từ thực tế

Huyện Thạch Thành nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản

Huyện Thạch Thành nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản

Xây dựng thể chế, tổ chức thi hành pháp luật cần tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng thể chế, tổ chức thi hành pháp luật cần tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm

Triển khai các hoạt động tư pháp Thủ đô 2021

Triển khai các hoạt động tư pháp Thủ đô 2021

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp 2021 Hà Nội

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp 2021 Hà Nội

Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021

Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021

Luật xử lý vi phạm hành chính: Triển khai nghiêm túc, chính xác, hiệu quả

Luật xử lý vi phạm hành chính: Triển khai nghiêm túc, chính xác, hiệu quả

Có bắt buộc dịch tất cả văn bản quy phạm pháp luật sang tiếng Anh?

Có bắt buộc dịch tất cả văn bản quy phạm pháp luật sang tiếng Anh?

Toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021

Toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021

Thanh Hóa: quán triệt, triển khai một số văn bản pháp luật mới

Thanh Hóa: quán triệt, triển khai một số văn bản pháp luật mới

UBND tỉnh Thanh Hóa quán triệt, triển khai một số văn bản pháp luật quan trọng

UBND tỉnh Thanh Hóa quán triệt, triển khai một số văn bản pháp luật quan trọng

'Vai' của DN trong xây dựng pháp luật ngày càng được chú trọng

'Vai' của DN trong xây dựng pháp luật ngày càng được chú trọng

Nhiều đại biểu có ý kiến về việc tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật

Nhiều đại biểu có ý kiến về việc tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các Bộ, Ban, ngành là việc làm cần thiết

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các Bộ, Ban, ngành là việc làm cần thiết

Hà Nội: Tiếp tục thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Hà Nội: Tiếp tục thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên để hoàn thiện hệ thống pháp luật

Xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên để hoàn thiện hệ thống pháp luật

3 trường hợp được ban hành văn bản rút gọn

3 trường hợp được ban hành văn bản rút gọn

Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở Trung ương và địa phương

Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở Trung ương và địa phương

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến về Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến về Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Nâng chất lượng ban hành văn bản, tránh chồng chéo

Nâng chất lượng ban hành văn bản, tránh chồng chéo

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đảm bảo triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, hiệu quả

Đảm bảo triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, hiệu quả

Phân rõ trách nhiệm theo dõi việc ban hành văn bản quy định chi tiết

Phân rõ trách nhiệm theo dõi việc ban hành văn bản quy định chi tiết

Nỗ lực trả 'nợ' văn bản

Tạo bước đột phá mới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tạo bước đột phá mới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Kịp thời triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL

Kịp thời triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL

Tăng kỷ luật trong công tác xây dựng pháp luật

Gần 1/3 số văn bản hướng dẫn ban hành chậm

Gần 1/3 số văn bản hướng dẫn ban hành chậm

Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Ngành Tư pháp Thanh Hóa đảm bảo thẩm định 100% văn bản quy phạm pháp luật

Ngành Tư pháp Thanh Hóa đảm bảo thẩm định 100% văn bản quy phạm pháp luật

Những băn khoăn về ban hành chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân

Những băn khoăn về ban hành chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân

Lãnh đạo 4 bộ thảo luận về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Lãnh đạo 4 bộ thảo luận về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

92,96% đại biểu tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

92,96% đại biểu tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cấp huyện cũng được ban hành văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề được phân quyền

Cấp huyện cũng được ban hành văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề được phân quyền

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thi hành phán quyết theo EVIPA và Luật Ban hành VBQPPL

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thi hành phán quyết theo EVIPA và Luật Ban hành VBQPPL

Góp ý các dự án sửa đổi, bổ sung luật

Góp ý các dự án sửa đổi, bổ sung luật

Thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Nhìn từ thực tiễn kỹ thuật 'một văn bản sửa nhiều văn bản'