Cân nhắc các quy định về đầu tư và kinh doanh để bảo đảm phát triển mọi thành phần kinh tế

Một số đề xuất về định hướng hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế

Luật cần tạo nền cho sự liêm chính và minh bạch

Luật cần tạo nền cho sự liêm chính và minh bạch

Tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quá cảnh tại cửa khẩu

Đề xuất cụ thể hóa cơ chế bảo lãnh chính phủ trong Luật PPP

Đề xuất cụ thể hóa cơ chế bảo lãnh chính phủ trong Luật PPP

Tháo gỡ những xung đột pháp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Tháo gỡ những xung đột pháp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Quyền ứng cử vào HĐQT: Nên chọn tỷ lệ 5%

Quyền ứng cử vào HĐQT: Nên chọn tỷ lệ 5%

Chủ động, trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết 50-NQ/TW