Sử dụng kỹ thuật scan 3D bảo tồn di sản văn hóa Huế

Sử dụng kỹ thuật scan 3D bảo tồn di sản văn hóa Huế

Bàn giao dữ liệu 3D bức tranh Long vân khế hội chùa Diệu Đế

Bàn giao dữ liệu 3D bức tranh Long vân khế hội chùa Diệu Đế

Tiếp nhận sản phẩm 3D về di tích Hải Vân Quan

Tiếp nhận sản phẩm 3D về di tích Hải Vân Quan

Huế vì sao không hạ giải bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam?

Huế vì sao không hạ giải bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam?

Giữ nguyên bức bích họa quý ở chùa Diệu Đế

Giữ nguyên bức bích họa quý ở chùa Diệu Đế

Tìm cách bảo tồn tranh rồng trên trần chùa Diệu Đế

Tìm cách bảo tồn tranh rồng trên trần chùa Diệu Đế

Ngôi cổ tự với bức tranh tường 9 con rồng lớn nhất Việt Nam

Ngôi cổ tự với bức tranh tường 9 con rồng lớn nhất Việt Nam

Ngôi cổ tự với bức tranh tường 9 con rồng lớn nhất Việt Nam

Ngôi cổ tự với bức tranh tường 9 con rồng lớn nhất Việt Nam