Chung tay xây dựng 'đô thị xanh'

Thực hiện chủ trương 'Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp' của cấp ủy, chính quyền quận Long Biên,...
Tích cực tham gia công tác hội

Tích cực tham gia công tác hội

Tích cực tham gia công tác hội

Tích cực tham gia công tác hội

Long Biên thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU: Hiệu quả từ chủ trương trúng, cách làm sáng tạo

Long Biên thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU: Hiệu quả từ chủ trương trúng, cách làm sáng tạo

Ngõ phố đẹp hơn nhờ Câu lạc bộ 'Tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị'

Ngõ phố đẹp hơn nhờ Câu lạc bộ 'Tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị'

Long Biên: Xanh - sạch - đẹp - văn minh, chủ trương thấm đến từng người dân

Long Biên: Xanh - sạch - đẹp - văn minh, chủ trương thấm đến từng người dân

Quản lý đô thị tại quận Long Biên: Chủ trương không còn trên giấy