Khởi động dự án 20 triệu USD khắc phục hậu quả bom mìn cho hai tỉnh miền Trung

Khởi động dự án 20 triệu USD khắc phục hậu quả bom mìn cho hai tỉnh miền Trung

Việt - Hàn phối hợp khắc phục hậu quả chiến tranh

Việt - Hàn phối hợp khắc phục hậu quả chiến tranh

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

Khởi động Dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Bình, Bình Định

Khởi động Dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Bình, Bình Định

Hàn Quốc tài trợ 20 triệu USD cho Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn

Hàn Quốc tài trợ 20 triệu USD cho Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn

Hàn Quốc tài trợ 20 triệu USD rà phá bom mìn ​

Hàn Quốc tài trợ 20 triệu USD rà phá bom mìn ​

Khởi động Dự án 'Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh'

Khởi động Dự án 'Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh'

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh