​Liệu có khởi đầu mới?

Người sao, ta vậy

Liệu có khởi đầu mới?

Tuyên chiến

Lợi chưa thấy đã thấy hại

Đối nội bằng mọi giá

Quyết định cần thiết và thức thời

Gây chiến nhằm vớt vát

Không thể khác

Hoãn chiến

Biết có hại vẫn lặp lại