Đặc nhiệm Mỹ xuất hiện tại Đông Bắc Syria?

Đặc nhiệm Mỹ xuất hiện tại Đông Bắc Syria?

Những diễn biến liên quan đến lực lượng Mỹ tại Đông Bắc Syria đang có những diễn biến mới đầy bất ngờ.