Lờn thuốc

Ông nghe này, không có chứng chỉ hành nghề và chưa được cấp phép hoạt động nhưng 3 nhà thuốc ở NA vẫn bán...