Khảo sát cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị ở Hà Giang

Khảo sát cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị ở Hà Giang

Thêm kiến thức, giàu hành trang

Thêm kiến thức, giàu hành trang

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý

Đồng thuận, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ

Đồng thuận, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra năm 2018

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

Nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ ngành kiểm tra Đảng

Nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ ngành kiểm tra Đảng

Nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ ngành kiểm tra Đảng

Nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ ngành kiểm tra Đảng

Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm về công tác tổ chức cho các bộ chuyên môn xây dựng Đảng

Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm về công tác tổ chức cho các bộ chuyên môn xây dựng Đảng

Hà Nội mời chuyên gia nước ngoài bồi dưỡng cho 5.120 CBQL, giáo viên

Hà Nội mời chuyên gia nước ngoài bồi dưỡng cho 5.120 CBQL, giáo viên

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo