Mộc bản kinh Phật chùa Bổ Đà được công nhận là Bảo vật quốc gia

Mộc bản kinh Phật chùa Bổ Đà được công nhận là Bảo vật quốc gia

Mộc bản tại chùa Bổ Đà được công nhận bảo vật quốc gia

Mộc bản tại chùa Bổ Đà được công nhận bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà được công nhận là bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà được công nhận là bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia

Bộ Mộc bản kinh Phật chùa Bổ Đà nhận danh hiệu bảo vật quốc gia

Bộ Mộc bản kinh Phật chùa Bổ Đà nhận danh hiệu bảo vật quốc gia