Trung Hoa… lẩm cẩm (?) (Kỳ 3)

Trung Hoa… lẩm cẩm (?) (Kỳ 3)

Vương Mãng thua trận. Trương Thúc bỏ chạy ra Trì Dương. Nghe tin giặc đuổi theo, đáng lẽ phải chạy ngay,...