Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

An táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

An táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Đưa 12 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về đất mẹ

Đưa 12 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về đất mẹ

Truy điệu và an táng 12 hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 12 hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: Tổ chức truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện

Hà Tĩnh: Tổ chức truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Hà Tĩnh: An táng 12 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nghĩa trang Nầm

Hà Tĩnh: An táng 12 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nghĩa trang Nầm

Truy điệu và an táng 12 hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện hi sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 12 hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện hi sinh tại Lào

Linh thiêng đón các anh về

Linh thiêng đón các anh về

Tiếp nhận, bàn giao 12 hài cốt liệt sỹ hy sinh trên đất Lào về Hà Tĩnh

Tiếp nhận, bàn giao 12 hài cốt liệt sỹ hy sinh trên đất Lào về Hà Tĩnh