Mưu sinh trong mùa hạn, mặn

Mưu sinh trong mùa hạn, mặn

Người thiếu nước uống, lúa thiếu nước tưới, đất đai khô cằn, cây cối xác xơ… Đó là trận hạn mặn khốc liệt...