Chúng tôi kịch liệt phản đối đề xuất cấp chứng chỉ dạy học cho nhà giáo

Chúng tôi kịch liệt phản đối đề xuất cấp chứng chỉ dạy học cho nhà giáo

Đề xuất có chứng chỉ hành nghề, giáo viên lo phải đóng phí chống trượt

Đề xuất có chứng chỉ hành nghề, giáo viên lo phải đóng phí chống trượt

Giáo viên có cần thẻ hành nghề nhà giáo?

Giáo viên có cần thẻ hành nghề nhà giáo?

Đề xuất phải có chứng chỉ hành nghề dạy học: 'Giấy phép con' chỉ thêm tiêu cực

Đề xuất phải có chứng chỉ hành nghề dạy học: 'Giấy phép con' chỉ thêm tiêu cực

Chứng chỉ hành nghề cho giáo viên: Thừa giấy vẽ voi?

Chứng chỉ hành nghề cho giáo viên: Thừa giấy vẽ voi?

Xung quanh việc đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam

Xung quanh việc đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam

Nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề là đề xuất ảo tưởng về bằng cấp

Nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề là đề xuất ảo tưởng về bằng cấp

Đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam: Chồng chéo và đối phó?

Đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam: Chồng chéo và đối phó?

Bắt giáo viên phải có chứng chỉ hành nghề, ông Lê Quán Tần muốn gì đây?

Bắt giáo viên phải có chứng chỉ hành nghề, ông Lê Quán Tần muốn gì đây?

Đề xuất nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề

Đề xuất nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề