Lan tỏa những tấm gương điển hình học và làm theo Bác

Lan tỏa những tấm gương điển hình học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...