Tặng bằng khen trung úy biên phòng cứu người đuối nước

Tặng bằng khen trung úy biên phòng cứu người đuối nước

Cán bộ Biên phòng dũng cảm cứu người

Cán bộ Biên phòng dũng cảm cứu người

Chiến sĩ biên phòng dũng cảm cứu người

Chiến sĩ biên phòng dũng cảm cứu người

Bằng khen Thanh niên sống đẹp cho Trung úy Biên phòng cứu 2 học sinh đuối nước

Bằng khen Thanh niên sống đẹp cho Trung úy Biên phòng cứu 2 học sinh đuối nước

Khen thưởng Trung úy dũng cảm cứu người khỏi 'cõi chết'

Khen thưởng Trung úy dũng cảm cứu người khỏi 'cõi chết'

Tắm biển, 3 học sinh đuối nước

Tắm biển, 3 học sinh đuối nước

Cứu thuyền trưởng bị nạn ở Hoàng Sa

Cứu thuyền trưởng bị nạn ở Hoàng Sa

Cán bộ BĐBP Quảng Nam kịp thời cứu nạn 2 học sinh bị đuối nước

Biên phòng kịp thời cứu sống 2 học sinh đuối nước

Biên phòng kịp thời cứu sống 2 học sinh đuối nước

Bộ đội Biên phòng cùng dân cứu sống 2 học sinh đuối nước

Bộ đội Biên phòng cùng dân cứu sống 2 học sinh đuối nước