Hay gì phơi bày chuyện đạo văn!

Hay gì phơi bày chuyện đạo văn!

Những nhà khoa học thực sự luôn ý thức rất rõ về vấn đề bản quyền, khi trích một câu, một từ của người khác...