Tiếp tục giảm 97 Chi cục Thuế

Tiếp tục giảm 97 Chi cục Thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp tục phê duyệt Đề án sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế tại 32 Cục Thuế và ban...